top of page
e-irsaliye.jpg

E-İRSALİYE

E-İrsaliye Nedir ?

Kağıt sevk irsaliyesi ile bire bir aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Elektronik ortamda, elektronik sertifika ile imzalanarak düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilerek, yine elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi amacıyla oluşturulan dijital, elektronik bir irsaliye belgesidir.

E-İrsaliye Uygulamasını Kimler Kullanmak Zorundadır ?

 • 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerden demir ve çelik ile demir veya çelikten eşyaların imali , ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler.

 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithalini gerçekleştirenler ile nihai tüketici dışında kalan mükelleflere satışını gerçekleştiren kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı / sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler

 • 4/4/2001 tarihli 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen ürünlerin imalini gerçekleştiren mükellefler.

 • 3213 sayılı Maden Kanununda yer alan eşyaların imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler.

 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar.

 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler.

E-İrsaliye Uygulaması Kullanım Yöntemleri Nelerdir ?

 1. Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla

 2. e-İrsaliye Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla

 3. Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla

 

**"Mükelleflerin, e Fatura Uygulamasından yararlandıkları yöntem ile yararlanabilecek olup, Başkanlıkça aksi belirtilmediği sürece, e Fatura Uygulamasından yararlandıkları yöntem dışında bir yöntem kullanamayacaklardır."

E-İrsaliye Sürecinde Özel Entegratörün Rolü :

 • E-İrsaliye düzenleme

 • Elektronik sertifika ile imzalama

 • E-İrsaliye belgelerini saklama

 • Muhataplarına elektronik ortamda iletme ve alma hizmeti verebilirler.

Özel Entegratörün Avantajları Nelerdir ?

 • Elektronik kayıtları Gelir İdare Başkanlığının belirlediği ve yayınladığı teknik kılavuzlara göre oluşturur, gönderir ve takibini yapar.

 • E-Fatura ve e Arşiv Fatura’da mükellefin mali mührüne gerek olmadan entegratör kendi mali mührü ile elektronik kayıtları imzalar.

 • Sistemlerin 7/24 erişilebilir ve çalışıyor olmasını taahhüt eder.

 • Bilgi işlem sistem maliyeti, sunucu ve veritabanı maliyeti özel entegratör firmaya aittir.

 • Mevzuat veya teknik kılavuzlarda bir güncelleme olduğunda bunu mükellef adına takip eder, bilgilendirmeyi yapar ve güncellemeleri sisteminde uygular.

 • Saklama hizmeti veren özel entegratörler taahhüt edilen sürede elektronik kayıtları güvenle saklar.

 • Felaket Kurtarma Merkezi olan özel entegratörler mükellefin verisini yedekler, böylece felaket anında veri kaybı engellenmiş olur.

 • Özel entegratörlerin sunduğu sistemlerle ERP uygulamaları otomatik veri alış verişi yapabilir.

E-İrsaliye Hangi Durumda Düzenlenir ?

 • E-İrsaliye, E-İrsaliye mükellefi ile

 • E-İrsaliye, Kağıt irsaliye Mükellefi ile

 • Şubeler/Depolar arası ya da sadece işlem görmek üzere gönderilen malzemeler içinde e irsaliye düzenlenmesi gerekmektedir.Sevk irsaliyesinin düzenlenip, taşımayı ücret karşılığında gerçekleştiren taşıyıcıya da bir örneği verilip taşıma irsaliyesi ile birlikte taşıma sırasında bulundurulacağından, sevk irsaliyesinin özellikle fiili sevk tarihi taşımacıya malların teslim edilip, taşımanın başlatıldığı (taşıma irsaliyesinin düzenlendiği tarih) tarih ile aynı olmalıdır.

Sıcak Satışta e-İrsaliye Süreci Nasıl Yürütülür?

 1. Fatura ile teslim edilebilir.Siparişi alınan veya satışa konu ürünler e-

 2. Fişi ile teslim edilebilir.değerinin altındaysa ÖKC Ürünler fatura kesme

 3. E İrsaliye ile teslim edilebilir.

 

E-İrsaliye Sürecinde Karşılaşılan Teknik Sorunlarda Ne Yapılmalıdır ?

Sorun 1: İnternet çekmeyebilir .
Sorun 2: satışı yapan eleman e İrsaliye kesebilecek donanıma sahip olamayabilir
Sorun 3: Entegratörde veya GİB’de sorun oluşabilir.
Sorun 4: Alıcı’dan sistem yanıtı geç gelebilir.

Yapılması Gerekenler :

 1. Müşteriye öncelikle matbu sevk irsaliyesi düzenlenecek ve bu irsaliye üzerinde "e İrsaliye Ayrıca Düzenlenecektir" ibaresine yer verilecektir.


 2. Bu şekilde düzenlenen matbu sevk irsaliyelerinin e İrsaliye'ye en geç izleyen 2 gün içinde dönüştürülmesi zorunludur.

 3. Matbu sevk irsaliyesine istinaden daha sonradan düzenlenecek e İrsaliye'ler GİB tarafından özelleştirilen "MATBUDAN DÖNÜŞTÜRÜLEN E İRSALİYE" tipinde düzenlenmesi ve bu e İrsaliye belgesinin ilgili alanında matbu kağıt olarak düzenlenen sevk irsaliyesinin bilgisine (tarih, belge no) yer verilmesi gerekmektedir.

Başka Firma Adına Düzenlenecek e- İrsaliyeler Nasıl Düzenlenir?

A Alıcısı, B Satıcısı ve C Alıcısı E-Fatura ve E-İrsaliye Mükellefidir.

A alıcısı, B satıcısından aldığı ürünleri iade etmek istiyor. (Bu senaryoda A alıcısı ilk sevkiyat ile ürünleri kendi deposuna kabul etmiştir.)

B satıscısı ürünleri kendi deposuna almak yerine, ürünlerin C alıcısına iletilmesini ister. 

 • A Alıcısı C Alıcısına e-irsaliye düzenler.

 • A alıcısı C alıcısına düzenlediği e-İrsaliye’de " ...(B) adına ....(C)'ye teslim edilmek üzere " ibaresini kullanır.

 • Düzenlenen iki e-Fatura’nında e İrsaliyesi A alıcısının C alıcısına düzenlediği e İrsaliyedir.

 • A Alıcısı B Satıcısına İade e Faturası düzenler.

 • B Satıcısı, C Alıcısına E-Fatura düzenler.

***e İrsaliye (sevk irsaliyesi) her durumda malı taşıyan kişi tarafından, malı teslim edeceği kişiye kesilir.

E-İrsaliyede Yanıt Şekilleri Nelerdir ?

 1. Kabul Edebilir

 2. Red Edebilir

 3. Kısmi Kabul Edebilir

 4. Yanıt Vermeyebilir.

 • İrsaliye yanıtı belgesi ile alıcılar, malı teslim aldıklarında satıcıya GİB sistemi üzerinden dönüş yapabileceklerdir.

 • Sistemsel olarak 7 gün içinde herhangi bir yanıt dönülmemiş e İrsaliyelere konu malların alıcıları tarafından tam olarak teslim alındığı ve satıcıları tarafından bu malların tamamı için e Fatura düzenleneceği kabul edilmektedir.

 • Bir e İrsaliye’ye bir İrsaliye yanıtı gönderilebilmektedir.

 • Söz konusu belge ile, malın tamamı kabul edilebilecek ya da uygulamada kısmi kabul veya red yapılabilecektir.

 • Uygulama yanıtlarında kalem bazında Kabul Edilmeyen Miktar , Eksik Miktar veya Fazla Miktar belirtilebilecektir.

 • e İrsaliye sistemi üzerinden iletilen e İrsaliye yanıtlarında da haricen düzenlenen ve fiili teslimata ilişkin tarafların mutabık kaldığı
  bilgileri ihtiva eden harici belgelerde yer alan bilgilere uygun olarak iletilmesi gerekmektedir.

 • Sevk irsaliye belgesi, teslim veya tesellüm belgesi yerine geçmemektedir.

 • Ancak saha gereklilikleri nedeniyle sevk irsaliyelerinde zorunlu bilgilere ilave olarak "Teslim Eden" ve "Teslim Alan" alanla
  rına bastırılan belgelerde yer verilmekte ve fiili teslimlerde bu alanlar doldurulup imzalanarak, şerhler düşülerek fiili teslimata ilişkin
  taraflarca imzalı bir belge (teslim/tesellüm belgesi) olarak da kullanılabilmektedir.

 • E irsaliye den ayrı olarak işletmenin ihtiyaçları da dikkate alınarak tasarlanan teslim/tesellüm makbuzları, tutanakları, formlarının da
  kullanılması mümkün bulunmaktadır.

 • E İrsaliye yanıtı belgesinde yer verilen bilgilerin esas itibariyle fiilen teslim alınan mal miktar bilgisi ile aynı olması gerekmektedir.

 • Ancak Alıcıların fiili teslime ilişkin, ,taraflar arasında tanzim olunan teslim ve tesellüm belgelerine uygun bir şekilde yanıt dönmediğinin anlaşılması halinde, faturaların düzenlenmesine esas olarak, taraflar arasında ıslak imza ve kaşe ile tanzim olunan
  tevsik ve ispat edici harici diğer belgelerin dikkate alınması gerekmektedir.

 • Söz konusu belgeler ile e İrsaliye ve yanıtlarının birbiriyle ilişkili şekilde muhafaza ve ibraz edilmesi ve ilgililerce talep edildiğinde
  sunulabilmesi gerekmektedir.

E-İrsaliyede Kabul ve Red İşlemleri Nelerdir ?

 • Kısmı Kabul yapıldığına dair e İrsaliye yanıtı GİB sistemleri üzerinden Satıcıya gönderilir.

 • Kısmi Kabul yanıtı Kabul edilmeyen ürünlerin geri gönderilmesi için yeterli değildir . İrsaliye yanıtları sadece satıcıya bilgi vermek amaçlı gönderilebilir.

 • Kabul edilmeyen ürünlerin satıcıya geri sevk edilebilmesi için yeni e irsaliye düzenlenmesi gerekmektedir.

 • Alıcı malın fiili sevkinden önce e İrsaliye'ye, uygulama üzerinden "RED" İrsaliye Yanıtı gönderebilir. Bu durumda e İrsaliye iptal edilmiş sayılacağından ayrıca alıcı tarafından bir belge düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

 • Belirtilen durum haricinde düzenlenen bir irsaliyenin iptal edilebilmesi durumu söz konusu olmayıp, irsaliye üzerindeki fiili sevk zamanından sonra alıcı tarafından red yanıtı dönülmesi sistemsel olarak engellenmiştir.

 • e İrsaliyenin alıcısı tarafında sehven reddedildiği durumlarda ivedilikle yeni belge numarası ile e İrsaliye düzenlenmesi gerekmektedir.

 • e Fatura'ya red yanıtının dönülmesi nedeniyle, daha önceki fiili sevkiyat ile ilgili e İrsaliye'nin iptali ve düzeltilmesi
  söz konusu olmayacaktır.

 • Yeni bir sevkiyat işlemi olmadığı sürece, alıcıya yeni bir e İrsaliye'nin düzenlenmesi de gerekmemektedir Sadece e Fatura’nın yeniden düzenlenmesi yeterlidir.

 • Düzenlenen e fatura ile e İrsaliyesi arasında oluşabilecek uyumsuzlukların başka bilgi ve belgelerle (teslim/tesellüm makbuzları, tutanaklar, harici itiraza yönelik taahhütlü mektuplar, noter kanalıyla yapılan itirazlar vb de tevsik edilmesi mümkün bulunmaktadır.

E-İrsaliye Uygulamasnda Dikkat edilecek Hususlar:

 • Matbu sevk irsaliyelerinde olduğu gibi, e İrsaliyelerde de tanzim(düzenleme) tarihi yanında ayrıca fiili sevk tarihinin de yer alması zorunludur.

 • Malın fiili sevk tarihinin, e İrsaliyenin düzenlenme tarihinden önce olması mümkün değildir.

 • İhracat işlemlerinde alıcının sisteme kayıtlı olmadığı durumlarda e İrsaliye düzenlenmesi mümkün olmayıp bu durumda matbu sevk irsaliyesi irsaliyeli fatura e Fatura /e Arşiv Faturanın kağıt çıktısı kullanılacaktır.

 • Bir e irsaliye için birden fazla yanıt dönülmesi mümkün değildir.

 • Her bir taşımada taşınan mal miktarı ve taşıma zamanı ile uyumlu olmak üzere ayrı ayrı sevk irsaliyesinin düzenlenmesi gerekmektedir.

 • e Fatura ile e Arşiv Faturalarda, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde elektronik faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçer Söz konusu kâğıt çıktıya "İrsaliye yerine geçer ifadesinin yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur.

 • e İrsaliye yanıtı süresi fatura düzenleme süresi olan 7 günlük süreyi aşamaz.

 • Satılan malın teslimi anında faturanın da düzenlenmesi halinde, ayrıca sevk irsaliyesi kesilmesine gerek bulunmadığından malın fatura ile birlikte taşınması yeterlidir.

bottom of page