top of page
EFATURA_edited_edited.jpg

e-Fatura Nedir ? 

E-Fatura Uygulaması elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, taraflar arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı biçimde sağlamak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan bir uygulamadır. Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır. e-Fatura düzenlemek isteyen mükellefler, yalnızca sistemde tanımlı olan alıcılara fatura düzenleyebilir. Aynı şekilde e-fatura almak isteyen mükellefler de yalnızca uygulama üzerinden fatura düzenleyen mükelleflerden fatura alabilirler. Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

e-Fatura Türleri Nelerdir ?

 • İstisna

 • Özel Matrah

 • Araç Tescil

 • Tevkifat

 • SGK

 • Komisyoncu

 • Satış

e-Fatura kullanımının sağladığı yararlar nelerdir? 

• Baskı, postalama ve arşivleme faaliyetlerine çözüm getirir

• Baskı, postalama ve arşivleme giderlerini azaltır

• Gecikmeleri, anlaşmazlıkları ve kullanıcı hatalarını en aza indirger

• Çevreye saygı başlıkları altında özetlenebilir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğe göre;

Bilgi işlem kapasiteleri yeterli olan kullanıcılar, belirlenen standartlara uygun entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e-Fatura Uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanabilmektedir. e-Fatura Uygulamasını entegrasyon yolu ile kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen e-Fatura Portalı, eFatura Uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır. Kullanıcı hesabını aktive eden kullanıcılar e-Fatura Portalına giriş yaparak e-fatura göndermeye ve/veya almaya başlayabilecektir.

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre

 • e-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

 • Mal veya hizmet satışı dolayısıyla fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler, genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenleyebilecekleri gibi bu tebliğde yer alan şartlar çerçevesinde eFatura da düzenleyebilirler. Aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın, hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir. Müşterinin talep etmesi durumunda ise genel hükümler çerçevesinde sadece kağıt fatura verilmesi zorunludur. 

 • e-Fatura uygulamasının sağlıklı bir biçimde gelişimini sağlamak amacı ile Başkanlık, uygulamanın kademeli bir biçimde yaygınlaştırılmasını planlamaktadır. Bu bakımdan başlangıç olarak, sadece anonim ve limitet şirket statüsünü haiz mükelleflerin uygulama kapsamında eFatura gönderme ve/veya almasına izin verilmesi uygun görülmüştür.

 • Gerçek kişilerin ise e-Fatura uygulaması bünyesinde e-Fatura göndermeleri ve almaları (Tebliğin 8’inci bölümünde yer alan istisna hariç olmak üzere) mümkün bulunmamaktadır.

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi

 • Elektronik fatura çalışmaları kapsamında, Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) adı altında bir başlangıç adımı tasarlanmış ve sınırlı sayıda mükellef ile protokol imzalanarak uygulamaya konulmuştur.

 •  Bahsedilen mükelleflerin elektronik belge olarak fatura düzenleme ve göndermeye ilişkin almış olduğu EFKS izinleri, GİB tarafından aksi duyuruluncaya kadar geçerli olduğundan, bu mükelleflerin EFKS kapsamında elektronik belge olarak düzenleyip, müşterilerine elektronik ortamda ilettikleri faturalar da VUK kapsamında geçerli fatura hükmündedir.

 • Ancak EFKS uygulamasından yararlanmak için GİB ile protokol imzalayan mükelleflerin, entegrasyonu, tebliğin yayım tarihinden itibaren bir yıl içerisinde oluşturması zorunludur. Bu süre içerisinde söz konusu entegrasyonu tamamlamayan mükelleflerin EFKS protokolleri, herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği – 8. Bölüm 4 /37 e-Fatura e-fatura yapısı e-fatura uygulaması iki şekilde kullanılabilir.

 1. e-Fatura Portalı: e-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile oluşturulan ve http://www.efatura.gov.tr adresinde hizmete sunulan e-Fatura Portalı aracılığıyla

 2. Entegrasyon: Bilgi işlem sistemlerinin e-fatura uygulamasına entegre edilmesi yoluyla ***( Gelir İdaresi Başkanlığı, e-faturaların taraflar arasında güvenli bir şekilde dolaşımına imkan sağlayan e-fatura uygulaması ile ilgili olarak başlangıç aşamasında yukarıda sayılan iki yöntemi belirlemiştir. Uygulamanın geliştirilmesi ve farklı kullanım imkanlarının oluşturulması yönündeki çalışmalar devam etmektedir.)

e-Fatura Kullanımı için Yapılması Gerekenler

 • Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) e-Fatura Uygulaması Başvurusu ;e-Fatura gönderebilmek ve alabilmek için firmaların http://www.efatura.gov.tr adresinde yer alan “e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi'ni (Tüzel Kişiler İçin)” doldurup yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalandıktan sonra doğrudan GİB’e başvurmaları ve e-Fatura işlemlerinde kullanacakları hesap bilgilerini edinmeleri gerekmektedir.

 • Mali mühür başvurusu (https://mportal.kamusm.gov.tr)
 • Mali mühür sürücüsünün yüklenmesi
 • www.diyalogo.com.tr (http://www.diyalogo.com.tr) adresine üyelik işlemleri
 • Logo Entegratörlük üyeliği (http://entegrator.logo.com.tr)
 • Logo özel Entegratörlük Sisteminden (efatura@diyalogo.com.tr adresinden) konusu Hesap Aktivasyon olan e-Postası size ulaştı mı?
 • LogoConnect program kurulumu
 • LogoConnect e-fatura ayarları
 • LogoConnect e-fatura görüntüleme ve dönüşüm şablonlarının seçilmesi
 • ERP e-fatura ayarları ;
 1. E-Fatura Kontrol Uygulamasını ile Cari hesap güncellemeleri

 2. Logo Özel Entegratörlük sipariş işlemleri (http://entegrator.logo.com.tr)

 3. Kontör Alımı

 4. Logo Özel Entegratörlük Sözleşme.exe’yi indirip mali mühürünüz ile tanım dosyanızı imzaladınız mı?

 

Başvuru sırasında istenen belgeler:

 • “e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi (Tüzel Kişiler İçin)”nin imzalı aslı

 • “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi”nin imzalı aslı

 • Şirket kuruluş sözleşmesinin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesinin noter onaylı örneği (Sonradan unvan değişikliği yapılması halinde en son unvanın ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesinin noter onaylı örneğinin de eklenmesi gerekmektedir.)

 • Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği.

 • Mali Mühür Başvurusu – Oluşturulan e-faturaların veri bütünlüğü ve inkar edilemezliğinin sağlanması için gereken elektronik “Mali Mühür” cihazı için “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi”nin doldurularak yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalandıktan sonra GİB’e ulaştırılması gerekmektedir. GİB tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunanların kullanıcı hesapları tanımlanacaktır. Hesaplarının tanımlandığı bilgisi kendilerine iletilenler mali mühürlerinin temini (TÜBİTAK-UEKAE) işlemlerini yerine getirecektir. Mali mührü kendisine ulaşanlar, başvuruda bildirdikleri yetkilileri aracılığı ile mali mühür sertifikalarının aktivasyonunu (Mali mühür cihazına ait şifre) gerçekleştirecektir. Mali mührün başvuru, işleyiş ve kullanımı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler http://mm.kamusm.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) e-Fatura Entegrasyon Başvurusu

 Bilgi işlem kapasiteleri yeterli olan firmalar, belirlenen standartlara uygun entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e-Fatura uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanabilirler.

e-Fatura e-Fatura Kullanım Şekilleri

e-Fatura uygulaması iki şekilde kullanılabilir. 

• Temel Fatura

• Ticari Fatura 

 

Temel Fatura

e-Faturanın sadece gönderilmesi sürecini kapsar. e-Fatura Ticari Fatura Yapılacak mal ve hizmet satışları dolayısıyla fatura düzenlenmesi, söz konusu faturaların kabul edilmesi veya reddedilmesi ile düzeltme işlemleri için uygulama yanıtı düzenlenmesi işlemlerini içerir. 

Fatura Kabulü Faturanın Reddedilmesi Faturanın İade Edilmesi e-Fatura e-Fatura Belgeleri

1.Belge Türü ve Zarf Yapıları GİB tarafından, Elektronik Fatura Uygulamasında başlangıç aşaması olarak, “Fatura” (Invoice) ve “Uygulama Yanıtı” (BAPR: Belge Seviyesinde Uygulama Yanıtı) olmak üzere iki belge öngörülmüştür. Bunlara ilave olarak; Uygulama Yanıtının özelleşmiş hali olan “Sistem Yanıtı” (SAPR: Sistem Seviyesinde Uygulama Yanıtı) adını taşıyan üçüncü bir belge tipi daha vardır. Bu belge türünün Uygulama Yanıtının şeması ile aynı olmasına karşın kullanım amacına paralel olarak farklı bir içeriğe sahiptir. Hazırlanan XML dosyaları, ZARF (StandardBusinessDocument) adını taşıyan başka bir XML dosyasının ile gönderilmektedir. Birimler arasında gönderilecek XML formatındaki belgeler; bir başka XML dosyası olan ZARF içerisine konularak gönderilir. ZARF – Belge türü eşleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. ZARF TÜRÜ BELGE TÜRÜ SENDERENVELOPE FATURA (INVOICE) POSTBOXENVELOPE UYGULAMA YANITI (BAPR) SYSTEMENVELOPE SİSTEM YANITI (SAPR)

2. Senaryolar (Süreçler) E-Fatura Uygulaması kullanımında 2 farklı senaryo seçeneği belirlenmiştir. Bunlar “Temel Fatura Senaryosu” ve “Ticari Fatura Senaryosu”dur. Kullanılan uygulamanın yeteneğine göre her iki senaryo da kullanılabilir. Senaryo tipi ayrımı ilk gönderilen fatura belgesinde belirlenebilmektedir. Temel Fatura Senaryosu, e-Faturanın sadece gönderilmesi sürecini kapsamaktadır ve uygulamanın temel seviyede kullanımıdır. Ticari Fatura Senaryosu ise, yapılacak mal ve hizmet satışları dolayısıyla fatura düzenlenmesi (yani temel fatura senaryosu), söz konusu faturaların kabul edilmesi veya reddedilmesi ile düzeltme işlemleri için uygulama yanıtı düzenlenmesi işlemlerini kapsar. 

e-Fatura Temel Fatura Senaryosu

Bu senaryonun konusu, faturalama ve faturanın alıcısına ulaştırılmasıdır. Bu senaryo, sadece fatura düzenleme ve gönderme sürecine yönelik olduğu için “Temel Fatura Senaryosu” olarak adlandırılmıştır. Bu senaryo;

• Her ölçek ve sektördeki kamu veya özel sektör satıcı ve alıcıları ile

• Her türlü mal veya hizmet satışını, kapsamaktadır. Bu senaryoda faturaya ilişkin itirazlar harici yollarla gerçekleşmektedir. Bu senaryo, e-Faturanın sadece gönderilmesi sürecini kapsamaktadır. e-Fatura kendi başına bir belge olup, vergi kanunları ve ilgili mevzuata uygun düzenlenmelidir.

İş Süreci İçin Gereklilikler

• Satıcı, e-fatura gönderme, alma ve işleme konusunda yeterli alt yapıya sahip olmalıdır.

• Alıcı, e-fatura alabilmeyi sağlayacak alt yapıya sahip olmalıdır.

• e-Fatura, vergi kanunları ve ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenmiş olmalıdır.

Taraflar ve Rolleri

1. Satıcı:

• e-Faturayı gönderen taraftır

• Alacaklı olarak da adlandırılır

2. Alıcı:

• E-Faturayı alan taraftır

• Borçlu olarak da adlandırılır.

 

e-Fatura Ticari Fatura Senaryosu

Tacirlerin birbirleri veya kamu kurumları ile faturalandırmalarda tarafların rollerini, fatura düzenleme iş akışını ve bu akışta uygulama yanıtının (application response) kullanımını ifade eder. Bu senaryo, yapılacak mal ve hizmet satışları dolayısıyla fatura düzenlenmesi, söz konusu faturaların kabul edilmesi veya reddedilmesi ile düzeltme işlemleri için uygulama yanıtı düzenlenmesine ilişkin iş akışlarından oluşmaktadır. Bu senaryo kapsamında düzenlenen fatura, temel fatura senaryosunda düzenlenen faturadan farklı değildir. Temel fatura senaryosundan farklı olarak, Ticari Fatura Senaryosunda uygulama yanıtı kullanımına imkan verilmiştir. Ticari Fatura Senaryosu kapsamında faturalaşma, tarafların bu konuda gösterecekleri açık rızaya bağlıdır. Senaryo kapsamında düzenlenen fatura, vergi kanunları ve ilgili düzenlemelere bağlı olarak düzenlenen faturayı ifade eder. Uygulama yanıtı ise e-Fatura Uygulaması kapsamında gönderilen faturanın kabul, red ve düzeltme işlemlerinin yine uygulama içerisinde yapılmasının sağlanması amacıyla kullanılması öngörülen bir belge olup, bu senaryoda açıklanan esaslar dahilinde düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu senaryo;

• Her ölçek ve sektördeki kamu ve özel sektör alıcı ve satıcılarını,

• Her türlü mal ve hizmet satışı nedeniyle e-fatura düzenlenmesini,

• Faturaların alıcılar tarafından uygulama yanıtı düzenlenmesi suretiyle kabul edilebilmesini,

• Faturaların alıcılar tarafından uygulama yanıtı düzenlenmesi suretiyle reddedilebilmesine,

• İade faturası düzenlenmesi gereken durumlarda uygulama yanıtının kullanılmasını kapsamaktadır.

 

Taraflar ve Rolleri

1. Satıcı: Faturayı düzenleyerek alıcıya gönderen taraftır. Genel olarak faturalaşma sürecinde alacaklı olan taraftır. Satıcı alıcı ile önceden anlaşmış olmak koşulu ile düzenlediği faturanın alıcı tarafından kabulünün uygulama yanıtı düzenlenerek yapılmasını talep edebilir.

2. Alıcı: Faturayı alan veya adına fatura düzenlenen taraftır, faturanın borçlusudur. Faturayı uygulama yanıtı ile kabul etmek yanında belli şartlar dahilinde reddeden taraftır. Ayrıca belli koşulların gerçekleşmesi halinde iade faturası düzenleyebilmektedir.

İş Süreci İçin Gereklilikler

1. Satıcı ve alıcı e-Fatura gönderme ve alma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmalıdır.

2. Alıcı ve satıcı e-Fatura düzenleme yetkisine sahip olmalıdır.

3. e-Fatura ve uygulama yanıtı vergi kanunları ve ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenmelidir.

 

e-Fatura düzenleme ve alma yetkisine sahip olanlar, faturalaşma sürecinde uygulama yanıtının kullanılması hususunda anlaşırlar. Bu bağlamda ticari fatura senaryosu içerisinde, aşağıda yer alan iş akışları söz konusu olabilmektedir:

• Kabul talebiyle gönderilen fatura uygulama yanıtı düzenlenerek kabul edilebilir,

• Alıcıya gönderilen e-fatura alıcı tarafından reddedilebilir.

• Faturaya konu malların tümünün ya da belli kalemlerinin iadesi halinde iade faturası düzenlenmesi gerekebilir. 

Fatura Faturanın Kabul Edilmesi Satıcı ile alıcı faturalaşma sürecinde uygulama yanıtının kullanılması hususunda anlaşır. Alıcı, faturanın kendisine ulaşmasını takiben “KABUL” uygulama yanıtını düzenleyerek satıcıya iletir ve kabul işlemini tamamlar.

Satıcı uygulama yanıtını fatura ile birlikte yasal saklama müddetince muhafaza eder.

e-Faturanın Kabul Edilmesi 

Satıcı, alıcıya faturayı gönderir. Alıcı Fatura alma Alıcı, faturayı alır. Alıcı Uygulama yanıtı gönderme Satıcıya kabul ettiğine dair uygulama yanıtı gönderir Satıcı Uygulama yanıtı alma Uygulama yanıtı alınır ve fatura ile eşlenerek kayıtlara alınır.

e-Fatura Faturanın Reddedilmesi

e-Faturanın alıcı tarafından eksik, yanlış, hatalı veya satış anlaşması ile ilgili nedenlerden dolayı reddedilmesi halinde, “RED” uygulama yanıtı düzenlenerek satıcıya iletilir. Red durumunda uygulama yanıtının genel açıklamalar bölümüne reddedilme nedeninin yazılması gerekir. Satıcı reddedilen faturayı ve uygulama yanıtını faturayı alıcısına gönderdiği tarihten itibaren yasal saklama süresi boyunca muhafaza etmek zorundadır.  Alıcı, faturayı alır. Alıcı Uygulama yanıtı gönderme Satıcıya faturayı reddettiğine dair uygulama yanıtı gönderir. Satıcı Uygulama yanıtı alma Uygulama yanıtı alınır ve fatura ile eşlenerek kayıtlara alınır. Satıcı Uygulama yanıtını kabul etmeme Uygulama yanıtı alınır reddedilen fatura ile eşlenerek kayıtlara alınır. Harici yollardan itiraz edilebilir. Satıcı Uygulama yanıtını kabul etme Gerekli düzeltmeler yapılarak yeni bir fatura düzenlenebilir.

 

e-Fatura İade Faturası Düzenlenmesi

“IADE” tipi fatura Ticari Senaryo’nun geçerli olduğu durumlarda alıcı tarafından kesilebilir. Faturanın alıcı veya satıcı tarafından yasal defterlere kaydedilmesinden sonra ortaya çıkan nedenlerden dolayı malın tümünün ya da belirli kalemlerinin iade edilmesi halinde alıcı, malın iade nedenlerini de yazdığı “IADE” uygulama yanıtını iade faturası ile birlikte düzenleyerek satıcıya gönderir. Satıcı iade faturası ile birlikte uygulama yanıtını da yasal saklama müddetince muhafaza eder. İade faturası “UBLTR Fatura” formatındaki fatura tipi (invoice type) alanından iade faturası seçeneği kullanılarak düzenlenir. İade edilen mala ait satış faturasının tarihi, numarası, evrensel tekil tanımlama numarası ve iade nedeni iade faturasının genel açıklamalar bölümüne yazılır. 

Satıcı, alıcıya faturayı gönderir. Alıcı, faturayı alır. Alıcı Uygulama yanıtı gönderme Malın iade nedenlerini yazdığı uygulama yanıtını satıcıya gönderir. Alıcı İade faturası gönderme Mal iade edilir ve iade faturası düzenlenir. Satıcı Uygulama yanıtı ile iade faturası alma Uygulama yanıtı ile iade faturası alınır ve işlenir.

Ticari Fatura Senaryosu, Posta Kutusu gelen faturayı KABUL, RED veya İADE etme hakkına sahiptir. 

Logo Ürünleri ile e-Fatura Gönderimi yapılması gereken işlemler şunlardır:

 1. Firma tanımında e-fatura kullanıcı bilgilerinin girilmesi Firmanın e-fatura sistemini kullanacağı firma tanımı Detaylar penceresinde Genel başlığı altında yer alan e-Fatura Kullanıcısı seçeneği işaretlenerek belirlenir. Firmanın e-Fatura kullanıcısı olarak belirlenmesi durumunda Vergi Numarası mutlaka girilmelidir. Vergi numarası girilmeden tanım bilgileri kaydedilmeyecektir.

 2. Firma Web Adresinin Girilmesi Sistem İşletmeninde “Yönetim / Firmalar” yolu ile açılan Firma Tanımları ekranında “Detaylar” butonu ile açılan pencerede Firma Bilgilerinde firmanın Web adresi girilir. Bu alan E-Fatura için seçimli olan bir alan olduğu için e-Faturalarda bu alanın doldurulması zorunlu değildir.

 3. e-Fatura Kayıt Numaralama Şablonlarının Tanımlanması Fatura Numarasının GİB’ in belirlediği formata uygun üretilebilmesi için kayıt numaralama şablonu sistemde öndeğer olarak tanımlıdır. Sistem İşletmeni program bölümünde Kayıt Numaralama Şablonları seçenekleri asında e-Fatura başlığı ile yer almaktadır. Bu şablonda Fatura No için numara uzunluğu 16 hanelidir ve sabit değerler içerir. Numaralama şablonu açıldığında aşağıdakiler öndeğer olarak gelir. a. Sabit 3 karakter : “GID” b. Sabit 4 karakter yıl seçimli : YYYY c. Kalan 9 hane nümerik artan olarak üretilir.

 4. e-fatura sistemi ile çalışan alıcı ve satıcıların belirlenmesi Cari Hesap Kartlarında Diğer Bilgiler sayfasında cari hesabın e-fatura kullanıcısı olduğu e-Fatura Kullanıcısı seçeneği işaretlenerek belirlenir. e-Fatura uygulamasını ne şekilde kullanacağı ise Senaryo başlığı altındaki Temel ya da Ticari seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir.

 5. e-Fatura Ek vergi Kodlarının Girilmesi e-fatura sisteminde kullanılacak ek vergi evrensel kodları ek vergi tanımında Evrensel Kodu alanında belirtilir.

 6. Birim setinde yer alan birimler için evrensel kodların verilmesi Birim setlerinde yer alan her birim için geçerli olacak evrensel kod, birim tanımındaki evrensel kod alanında seçilir.

 7. Ödeme/Tahsilat Planları için evrensel kodların verilmesi Ödeme/Tahsilat planları için geçerli olacak evrensel kod, tanım penceresinde Evrensel Kodu alanında belirtilir. Burada belirtilen evrensel kod, ödeme planı satırlarında yer alan Evrensel Kod ön değerini belirler. Ödeme planı satırı için farklı bir evrensel kod söz konusu ise satırda yer alan evresel kod alanında belirtilmelidir. Fatura üzerinde "F9 menüsü/Ödeme Hareketleri" yolu ile ulaşılan "Ödeme İşlemleri" penceresinde "Evrensel Kod" kolonu yer alır. Bu alan ön değerini, varsa "Ödeme Tahsilat Planı"nın ilgili satırında seçilmiş olan Evrensel Kod alanından alır. Ödeme hareketlerinde birleştirme yapılırsa bu alanın değeri "Faturaya seçilmiş olan Ödeme Planı satırlarından" gelir. Kullanıcı isterse bu alanı değiştirebilir. e-Fatura Fatura gönderiminde faturanın Ödeme Hareketlerinde "Evrensel Kod" alanı girilmemiş olan satırlar UBL-TR formada eklenmez, yalnızca Evrensel Kod alanı dolu olan satırlar UBL-TR form atına çevrilir ve UBL form attaki faturaya eklenir.

 8. e-Fatura Uygulaması ile gelen Fatura Ekleri e-Fatura uygulaması ile gönderilebilecek fatura türleri Satış Faturası ve Satın alma İade Faturasıdır. Bunun yanında e-Fatura uygulaması ile alınıp sisteme işlenecek fatura türleri “Satın alma Faturası” ve “Satış İade Faturası”dır. Faturanın e-fatura olduğu fatura üzerinde yer alan e-Fatura seçeneği ile belirlenir. Cari hesap alanında seçilen cari hesabın e-fatura kullanıcı olması durumunda faturada yer alan e-fatura seçeneği otomatik olarak seçili duruma geçer. E-fatura kullanılmayacaksa işaret kaldırılır. e-Fatura uygulaması ile gönderilecek faturanın tipi, fatura Detaylar penceresinde yer alan e-Fatura bölümünde belirlenir. Bu bölümde yer alan Senaryo alanı;

• Temel Fatura

• Ticari Fatura seçeneklerini içerir.

Cari hesap kartında yapılan seçim faturaya ön değer olarak aktarılır. Gerekirse değiştirilir. e-Fatura e-Fatura Bilgileri e-Fatura bilgileri, fatura üzerinde F9-sağ fare tuşu menüsündeki e-Fatura Bilgileri seçeneği ile girilir. Fatura bilgileri penceresinde Statü alanında yer alan seçenekler kaydedilen fatura tipine göre değişiklik gösterir. Fatura statüsü Logo Connect üzerinden gelen Sistem Yanıtı ve Uygulama Yanıtı kaydedildiğinde bu yanıtlardaki bilgilere göre otomatik güncellenir. Fatura Dönemi Bilgileri başlığı altındaki alanlardan dönem kullanılması durumunda geçerli olacak bilgiler kaydedilir. Dönemin belli bir tarih aralığı olarak belirlenmesi halinde “Başlangıç Tarihi” ve “Bitiş Tarihi” girilir. Bunun dışında dönem, süre olarak belirtiliyorsa süresi ve birimi ilgili alanlarda kaydedilir. Logo Connet’ten gönderilecek e-Faturalar Connect ana menüsünde e-Fatura başlığı altında yer alan

• Satış Faturası Gönderimi

• İade Faturası Gönderimi seçenekleri ile hazırlanır.

Kullanılan Logo uygulamalarında Temel ya da Ticari senaryo seçeneklerine uygun olarak hazırlanan ve e-faturalama sistemi ile gönderileceği belirlenmiş faturalar e-Fatura Gönderimi pencerelerinde listelenir. Gönderilecekler seçilir ve aşağıdaki işlemlerden biri uygulanır.

• “Mühür Gönder” seçeneği ile faturalar yetkili bir kullanıcı tarafından mühürlenmek üzere “Mühürlenecek Faturalar” kutusuna düşer. Faturaların Logo uygulamalarından çekilen XML’leri bu aşamada UBL formatına çevrilir.

• “Mühürle” ile seçilen faturalar için “Mali Mühür” işlem adımları gerçekleşir ve mühürlenen faturalar “Zarflanacak Faturalar” kutusuna düşer. Faturaların Logo uygulamalarından çekilen XML’leri bu aşamada önce UBL formatına çevrilir, sonrasında mühürlenir.

• “Mühürle ve Zarfla” ile seçilen faturalar için sırasıyla “Mali Mühür” işlem adımları ve sonrasında “Zarflama” işlem adımları gerçekleşir. Zarflar alıcılara göre oluşturulur. Alıcı sayısı kadar, yani Zarflanacak Faturalarda bulunan farklı cari hesap sayısı kadar zarf oluşturulur. Zarflanan işlemler Logo Connect’in “Gönderilmek üzere paketlenmiş işlemler” kutusuna düşer. Gönder/Al ile işlemler gönderilir. Gönderilen işlemler, “Arşiv” altında “Giden İşlemler” altında saklanır. 

 

e-Fatura Satış Faturası Gönderimi

e-fatura uygulaması ile gönderilecek satış faturalarının gönderim için hazırlandığı seçenektir. e-Fatura program bölümünde yer alır. Kullanılan Logo uygulamasında e-fatura seçeneği işaretlenmiş ve e-fatura statüsü “gönderilecek” olan faturalar e-Fatura Gönderimi penceresinde listelenir. Bu faturalardan gönderilecek olanlar Ekle seçeneği ile Seçilen Faturalar bölümüne aktarılır. Tüm satış faturalarını aktarmak için Hepsini Ekle seçeneği kullanılır. 

 

e-Fatura İade Faturası Gönderimleri

E-fatura Uygulaması ile alınan satın alma faturaları için iade işlemi söz konusu ise fatura gönderimlerinin hazırlandığı seçenektir. e-Fatura menüsünde yer alır. Kullanılan Logo uygulamasında e-fatura seçeneği işaretlenmiş ve e-fatura statüsü “gönderilecek” olan faturalar e-Fatura Gönderimi penceresinde listelenir. Bu faturalardan gönderilecek olanlar Ekle seçeneği ile Seçilen Faturalar bölümüne aktarılır. Tüm satış faturalarını aktarmak için Hepsini Ekle seçeneği kullanılır. Mühürlenecek Faturalar “Mühüre Gönder” seçeneği ile mühürlenmek üzere hazırlanan işlemlerin listelendiği seçenektir. e-Fatura program bölümünde yer alır. Faturalar tek tek seçilerek mühürlendiği gibi toplu olarak mühürlenebilir. Bunun için Filtrele seçeneği kullanılır. Mühürle ve zarflama işlemi aynı anda ya da farklı zamanlarda yapılabilir. Bunun için Mühürle seçenekleri kullanılır.

• Mühürle ve Zarfla: Seçilen faturalar tek adımda mühürlenir, zarflanır ve “Gönderilmek Üzere Paketlenmiş İşlemler” kutusuna düşer.

• Mühürle: Seçilen faturalar mühürlenir ve “Zarflanacak Faturalar” kutusuna düşer. e-Fatura Zarflanacak Faturalar Hazırlık aşamasında Mühürle seçeneği kullanılarak mühürlenmiş ve gönderilmek üzere zarflanacak faturaların hazırlandığı seçenektir. e-Fatura program bölümünde yer alır. Zarflanacak faturalar seçilir. Zarflanacak faturalar kutusuna gelen işlemler daha önceden mühürlenmiş işlemlerdir. Bu nedenle bu browserda yalnızca “Zarflama” işlemi gerçekleştirilir ve işlemler “Gönderilmek Üzere Paketlenmiş İşlemler” kutusuna düşer.

Gönderilen Faturalar Gönderilen işlemlerin listelenmesi ve izlenmesi işlemleri için kullanılır. e-Fatura program bölümünde yer alır. Gönderilen işlemler;

• Zarf Bazında

• Fatura Bazında listelenerek izlenebilir.

Zarf Bazında Listeleme : Bu seçenek ile zarflar listelenir ve zarflar çift tıklanarak ya da “İncele” ile açılarak ilgili zarfın içindeki belge veya belgeler görüntülenir.

Fatura Bazında Listeleme :Bu seçenek ile gönderilen faturalar üzerinden listeleme yapılır. Gelen Faturalar Gelen işlemlerin listelenmesi ve izlenmesi işlemleri için kullanılır. e-Fatura program bölümünde yer alır. Gelen işlemler “Logo Connect Posta Kutusu”nda “Gelen İşlemler” alanına düşer. Bu alanda işlemlerin (faturalar, sistem yanıtı ve uygulama yanıtı) kaydedilmesi, kullanılan Logo uygulamasında fatura için ilgili ekleme ve güncelleme işlemlerini sağlar. İşlemler posta kutusunda kaydedildikten sonra “E-Fatura Arşiv” inde “Gelen İşlemler” kutusuna düşer. Gelen işlemler;

Zarf Bazında

Fatura Bazında listelenerek izlenebilir.

Zarf Bazında Listeleme Bu seçenek ile zarflar listelenir ve zarflar çift tıklanarak ya da “İncele” ile açılarak ilgili zarfın içindeki belge veya belgeler görüntülenir. e-Fatura 37 /37 Fatura Bazında Listeleme Bu seçenek ile gönderilen faturalar üzerinden listeleme yapılır.

e-Fatura nedir?

Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır. 

 

e-Fatura Portalı Nedir?

e-Fatura Uygulamasını kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen ve e-Fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır. 

 

e-Fatura Uygulamasından kimler yararlanabilir?

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerin e-Fatura Uygulamasından yararlanma imkanı bulunmaktadır. 

 

Kimler e-Fatura Uygulamasını kullanmak zorundadır?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından zorunluluk kapsamına dahil edilen firmalar: 

 • Madeni yağ lisansı sahipleri: 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip mükellefler 

 • Tütün ve tütün ürünleri  ile kolalı gazoz ve alkollü içecek ürünlerini üreten ve ithal edenler: 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükellefler  

 • Söz konusu listelerde yer alan mükelleflerden 2011 yılında mal alan ve Tebliğde belirtilen brüt satış hasılatına sahip olan mükellefler 

 

e-Fatura Uygulamasından nasıl yararlanılabilir?

 e-Fatura Uygulamasından yararlanmak isteyenlerin Gelir İdaresi Başkanlığı'na yazılı olarak başvurması gerekmektedir. Başvurunun uygun bulunduğu bilgisi kişiye ulaştıktan sonra, bedelini TÜBİTAK/UEKAE’ye ödeyerek mali mühür sertifikasının temin edilmesi gerekmektedir. Sertifika kişinin eline ulaştıktan sonra e-Fatura Uygulaması, e-Fatura Portalı aracılığıyla veya kişinin kendi bilgi işlem sistemi entegre edilerek kullanmaya başlanabilir. Kişinin kendi bilgi işlem sistemi entegre edilerek kullanılmak tercih ediliyorsa Gelir İdaresi Başkanlığı’na e-Fatura Entegrasyon Başvurusu da yapılmalıdır. 

 

Mali Mühür Nedir?

Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan Mali Mühür, Başkanlık adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından kurulan elektronik sertifika alt yapısını ifade etmektedir.     

 

e-Fatura Düzenleme ve Gönderme İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Mali mühür sertifikası edinildikten sonra e-Fatura gönderme ve alma işlemleri e-Fatura Portalı aracılığıyla veya entegre edilen bilgi işlem sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Mali Mühür sertifikası aktive edildikten sonra ayrıca herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın e-Fatura Portalını kullanmak mümkündür. Portalın sunduğu sınırlı imkanlardan daha ileri bir faturalaşma ihtiyacı var ise, bilgi işlem sistemini e-Fatura Uygulamasına entegre ederek e-Fatura gönderilebilir. Entegrasyon için GİB'e ayrıca başvuruda bulunulması gerekmektedir. 

 

Faturalar e-Fatura Portalı üzerinden düzenlenirken entegrasyon yoluyla da e-Fatura düzenlenebilir mi?

e-Fatura Portalı üzerinden uygulamayı kullanmaya başlamak sonradan entegrasyon yapılmasına engel teşkil etmez. Uygulamaya ilk başvuruda entegrasyon talebinde bulunulabileceği gibi daha sonradan da entegrasyon başvurusu yapılabilmektedir. Ancak, e-Fatura Uygulamasının hem entegrasyon hem de portal yolu ile kullanımı mümkün değildir. 

 

“E-fatura Portal’i” ve “Entegrasyon” çözümünü kullanan ancak “Özel Entegratör” çözümüne geçmek isteyen kullanıcılar için, takip edilmesi gereken işlem adımları neler?

Portalı aktif edilmiş mükellef ise, 7 günlük süreyi kaçırmamak için GİB in evrak kayıt telefon numaralarını (302 12 89/1486)  arayarak evrağıyla kimin ilgilendiğini bulup o kişi ile iletişime geçerek fax ile özel entegratör ile e-faturadan yararlanmak istediğini ve portalının kapatılmasını istediğini belirtir dilekçeyi göndermesi gerekir.

7 günlük süre geçtikten sonra bu dilekçe gönderilirse bu arada fatura düzenlemesi gerekir ,zaten firmanın kayıtlı kullanıcı olduğunu gören diğer mükellefler de firmaya fatura  düzenleyeceklerdir.

e-Faturanın saklanması ve ibrazı ne şekilde olmalıdır?

e-Faturanın bütünlüğü ve kaynağının doğruluğu mali mühür ile sağlandığından, elektronik belge biçimini muhafaza etmesi gerekmektedir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e- Faturaları, üzerindeki Mali Mührü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde, kendi bünyelerinde muhafaza edecekler ve istendiğinde ibraz edeceklerdir. 

e-Fatura sisteminde kayıtlı firmalar ile yapılan işlemlerin az olduğu durumlarda, e-Fatura uygulaması portal üzerinden kullanılabilir mi?

Elektronik faturalaşma yoğunluğu az olacak firmalar uygulamayı portal üzerinden kullanabilmektedirler. Entegrasyon zorunluluğu bulunmamaktadır. LOGO'nun Dosya Transfer Çözümü (Portal Çözümü) bu ihtiyaç düşünülerek geliştirilmiştir ve faturalaşma yoğunluğu ayda 5000'den az firmalara yöneliktir. Bu çözüm ile GİB'in belirlediği formata uygun olarak hazırlanan e-Fatura'lar bir klasörde toplanır. Sonrasında GİB'in portaline kullanıcı tarafından manuel olarak yüklenir. 

e-Fatura kesmek zorunda olunan bir mükellefe bazı faturalar kağıt ortamında da düzenlenebilir mi?

 • e-Fatura kesmek zorunda olunan mükelleflere kağıt fatura düzenlenememektedir. Zorunluluk kapsamında olan ve e-Fatura uygulamasına geçmiş mükelleflere kağıt ortamında düzenlenmiş faturalar hiç düzenlenmemiş hükmündedir. 

 • e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler arasında faturalaşma işlemleri için elektronik fatura düzenlemeleri zorunludur.  

 • Bu kapsamda,  uygulamadan yararlanan mükellefler fatura düzenlemeden önce muhattabın www.efatura.gov.tr ‘deki kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı olup olmadıgını kontrol edecekler; kayıtlı kullanıcı ise zorunlu olarak elektronik fatura, kayıtlı kullanıcı degilse kâgıt fatura düzenleyeceklerdir. 

 • Ayrıca aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın, hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi de mümkün değildir. 

e-Fatura ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar Nelerdir?

e-Faturanın düzenlenmesinde, gönderilmesinde ve alınmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 • e-Fatura Başkanlık tarafından duyurulan format ve standartlara uygun biçimde oluşturulmalıdır.

 • e-Fatura, sadece e-Fatura bünyesinde tanımlı olan kullanıcılar adına düzenlenmelidir. Bu nedenle e-Fatura alma yetkisi bulunmayanlar adına e-Fatura düzenlenmesi mümkün değildir.

 • e-Faturalar, e-Fatura Uygulaması aracılığı ile müşterilere gönderilmelidir. Bu bakımdan uygulama harici yollarla gönderilen herhangi bir elektronik belge Vergi Usul Kanunu kapsamında e-Fatura olarak kabul edilmez. Müşterinin uygulama üzerinde tanımlı olması, faturanın format ve standartlara uyması ve elektronik belgenin mali mühür ile mühürlenmiş olması bu sonucu değiştirmez.

 • e-Fatura mali mühür ile mühürlenmelidir. Üzerinde mali mühür bulunmayan herhangi bir belge Vergi Usul Kanunu kapsamında e-Fatura olarak kabul edilmez. 

 

LOGO'da e-Fatura Çözümleri kaç şekilde sunulmaktadır?

LOGO'da e-Fatura Çözümleri;

 1. Dosya Transfer Çözümü -Portal Çözümü

 2. GİB Entegrasyon Çözümü-Entegrasyon Yöntemi (İşletmenin bilgi işlem sistemini entegre ederek kullanım)

 3. LOGO Özel entegratör kanalıyla kullanım, olmak üzere 3 şekildedir.

 

LOGO e-Fatura ürününün çalışması için hangi ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır?

 • LOGO e-Fatura uygulamasının kullanılabilmesi için halihazırda LOGO ticari paket ürünlerinden bir tanesine (Tiger3 Enterprise, Tiger3, GO3, Start3, Mali Müşavir) sahip olunması gerekmektedir.

 • Ayrıca 2.18.00.00 versiyonu ve sonrası LogoConnect ürünü de yine e-Fatura modülünü kullanabilmek için önkoşuldur.  

 • LOGO e- Fatura Uygulaması için Sahip Olunması Gereken Fonksiyonlar; 

       LogoConnect e- Fatura Modülü, 

       e - Fatura Sunucusu (Yalnızca GEÇ – GİB Entegrasyon Çözümü kullanılacaksa) 

       LogoConnect B2B Modulü (e-Fatura çalışabilmek için bu modüle ihtiyaç duymaktadır)

 

LOGO harici ürün kullanan firmalar,  e-LOGO’nun sunduğu Özel Entegratörlük Hizmetinden yararlanabilir mi?

 • LOGO Dışı e-Fatura Özel Entegratörlük Hizmet Adaptörü ile yapılabilir.

 • LOGO harici ürün kullanan firmaların e-LOGO’nun sunduğu Özel Entegratörlük Hizmetinden yararlanmalarını sağlayacak adaptördür ve firma/işyeri bağımsızdır. Ürün, e-Fatura özelliğini ve API fonksiyonlarını içeren özel bir LOGO Connect sürümüdür.

 • LOGO Çözüm Ortakları ve LOGO Çözüm Ortağı ve İş Ortağı yetkisine aynı anda sahip LOGO kanalı tarafından satılır. LOGO tarafında konuyla ilgili ekip, Dikey Çözümler ekibidir.

 

LOGO e-Fatura Modülü (Dosya Transfer Çözümü-Portal Çözüm) nedir?

LOGO'nun Fatura işlem sayısı az (ayda 5000 faturadan az) olan işletmeler için geliştirdiği çözümdür. Bu uygulama ile işletmeler e-Fatura alma ve gönderme işlemlerini özel bir sunucu yazılımına ve donanımına gereksinim duymadan yapabilirler. Böylelikle e-Fatura yatırım maliyetlerini minimum seviyede tutarlar. 

 

LOGO e-Fatura Modülü (Dosya Transfer Çözümü – Portal Çözüm)'nde e-Fatura gönderim süreci nasıl işlemektedir?

LOGO e-Fatura uygulaması ile GİB'in belirlediği formatta hazırlanan e-Faturalar belirlenen bir klasörde toplanır. Daha sonra hazırlanan bu e-Fatura dosyaları, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Fatura Portalı’na kullanıcı tarafından manuel olarak yüklenir ve buradan alıcısına gönderilir.  Ters akışta da, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan e-Fatura Portalı’na gelen e-Faturalar da yine kullanıcı tarafından manuel olarak klasöre alınır; sonrasında LogoConnect aracılığıyla ERP sistemine aktarımı gerçekleştirilir. 

Özetle kullanıcı, e-Fatura sistemi üzerinden, faturalarını kendi belirlediği klasörde otomatik olarak kaydeder. Ancak bu klasörün, GİB’in e-fatura portaline aktarımını portale girerek manuel olarak yapar.

Portal çözümünde e-Fatura Bağlantı  Ayarları :

 Connect.exe / Çalışma parametreleri / Bağlantı Ayarları altında bulunan e-fatura bağlantı ayarlarında Bağlantı Türü  : “Klasör (Portal Çözümü )” , Gelen- Giden Klasörlerine : yeni açılan Gelen -Giden katalogları gösterilmeli.Sunucu ve terminallerin gelen-giden kataloglarında erişim izni olmalı.

e-Fatura kullanılan her firma için açılan çalışma alanında Gelen-Giden klasörleri farklı açılmalıdır.

e-Fatura ürününü kullanmak için LogoConnect B2B’yi almak zorunlu mudur?

LOGO e-Fatura ürününü kullanmak için LogoConnect B2B ürününe sahip olmak gerekmektedir. Ayrıca 2.18.00.00 Mart sürümü öncesi LogoConnect B2B ürünü e-Fatura uygulamasına uyumlu değildir. Bu sürümden önce alınan LogoConnect B2B’yi yeni ürüne upgrade etmek (geçirmek) gerekmektedir. 

 

Şayet firmanın server’ı başka bir alandaysa veya dataları bir hosting şirketinde tutuluyorsa, e-Fatura modülü kullanmak sorun olur mu?

Sunucunun herhangi bir datacenter'da tutulması sorun teşkil etmez. Ancak entegrasyon yöntemi ile kendi sunucuları üzerinden sisteme bağlanacak firmaların, sunucularını datacenter'da tutmaları halinde, bu sunucunun yönetimi işlemlerini üstlenmiş olmaları gerekmektedir. Yani, datacenter'dan sadece alan temini yapılmış olup üzerinde çalışacak yazılımın kullanıcı tarafından yönetiliyor olması gerekmektedir.  

Sunucunun lokasyonu ile ilgili tek kısıtlama "yurtiçi"nde bulundurulması koşuludur.   

 

Hazırlanan ve/veya sisteme düşen faturaların müşteriye e-mail ve/veya sms bildirimi otomatik olarak yapılıyor mu?

 LOGO GİB Entegrasyon Çözümü'nde (e-Fatura Modülü + Sunucu Yazılımı), e-Fatura alıcısı için bildirim yapılması sağlanmaktadır. Böylelikle; sunucuya gelen e-Faturalar, uygulama ve sistem yanıtları için e- posta ile önceden belirlenmiş kullanıcılara bildirim yapmaktadır.  

Ancak  e-Fatura'nın hazırlanması aşamasında, faturanın carisi olan kişilere e-Fatura'nın oluşumuna dair bilgi gönderilmemektedir.  

 

Faturaların saklanması ve arşivleme ne şekilde yapılmaktadır?

Mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-Faturaları, üzerindeki mali mühürü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde muhafaza etmek ve gerektiğinde ibraz etmek zorundadırlar.  

Entegrasyon için arşivleme zorunludur ve sunucu çözümünde otomatik arşivleme yapılması ve yedekleme için prosedürlerin belirlenmesi sunucu tarafında sağlanmaktadır. Aynı zamanda LogoConnect'te posta kutusu arşiv yapısı bulunmaktadır. Yani, esas olan ve birincil arşiv yapısı sunucu, ekstra arşiv yapısı ise LogoConnect tarafından sağlanmaktadır.  

Ayrıca GİB'in yayınladığı tebliğe göre ''Mükelleflere ait elektronik faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup, üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilecektir. Başka mükelleflerden elektronik saklama hizmetinin alınması, mükelleflerin elektronik faturalarının muhafaza ve ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.''  

 

Saklama Hizmeti için LOGO yeterliliklere sahip mi?

Özel Entegratörlük ile birlikte bu hizmet de verilmektedir.(Özel entegratör çözümü, 2.21.00.01 sürümü ile kullanıma sunulmuştur.) 

 

LOGO'nun şu anda uygulama olarak sunduğu 3 çözümü bulunmaktadır:

 1. Dosya Transfer Çözümü-Portal Çözümü

 2. LOGO e-Fatura Modülü + Sunucu Yazılımı (GİB Entegrasyon Çözümü)

 3. LOGO Özel Entegratör Çözümü.

 

Lokal arşivleme yapılabilecek mi? Yapılabilecekse internet üzerinden erişim nasıl sağlanacak?

Portal Çözüm kullanılan faturalar zaten portal da saklanmaktadır.Ayrıca Connectte Gönderilenler ve Gelenler browserında mevcuttur.İstenildiğinde GİB ‘in istediği formatta dışarı alınabilir.

Entegrasyon Çözümü kullananlar  için e-faturalar, entegrasyon sunucusu üzerinde ve Logoconnectte bulunmaktadır.Aynı şekilde Logoconnectten dışarı alınarak isenilen elektronik sistemde saklanır.

Özel entegratör Çözümünde e-faturalar,  yine entegrasyon sunucusunda ve Logoconnectte  bulunmaktadır .

Not: Firmanın talebine göre Logo tarafında saklama hizmeti verilebilmektedir.

 

Lokal arşivlemede arşivleme hangi formatlarda ve hangi sıkıştırma oranları ile yapılacak?

 Zip formatında, UBL dokümanlarının sıkıştırılmış halleri saklanmaktadır.  

Bir müşterinin/tedarikçinin e-Fatura kullanıcısı olup olmadığını, sistem vergi numaralarından kontrol edebilir mi?

LOGO olarak bu ihtiyaç için LOGO ürünlerinde çalışan e-fatma  uygulaması ile sağlanmakta ve bu uygulamanın belirli periyotlarda çalışarak GİB'in listelerini kontrol etmesi sağlanarak Cari Hesapların e-fatura kullanıcısı olup olmadıkları bilgileri güncel tutulabilmektedir. Bunun için cari hesap kartlarında vergi numarası tanımlanmış olmalıdır.

Bu program aşağıdaki 2 işlevi yerine getirir.

Cari hesaplarınızın e-faturaya geçip geçmediğinin kontrolü ve  güncellenmesi.

Firmanızın e-fatura kullanmak zorunda olup olmadığı.

 

Gönderilecek fatura datalarına/formuna müdahale edebilecek miyiz? 

(Örneğin, faturayı varyantlı olarak  LOGO'da kesip, karşı tarafa varyantsız toplam bazlı göndermek gibi...) Büyük oranda müdahale edilemeyecektir. e-Fatura standart bir format olup ek alanların eklenmesi mümkün değildir. Kısıtlı alan kullanımı vardır. Ancak LOGO olarak, bu gibi ekstra bilgilerin aktarımı için e-Fatura'nın B2B fatura gönderimi ile desteklenmesini sağlamayı hedeflemekteyiz. 

 

e-İmza ve Mali Mühür arasındaki fark nedir?

e-İmza; gerçek kişiye verilir, kişinin ıslak imzasına karşılık gelmektedir.

Mali mühür; tüzel  kişiye yani firmaya verilir, firma yetkilisi taahhüdü ile  firma için oluşturulmuştur.  

 

Fiyat listelerindeki LOGO e-Fatura Modülü + Sunucu Yazılımı (GİB Entegrasyon Çözümü) için belirlenen fiyatın dışında müşteri ek bir ücret ödeyecek mi?

KamuSM'den alınması gereken "Mali Mühür" için ücret ödenmesi gerekmektedir. 

 

Matbu Faturalarda resmi Fatura numarası bulunmaktaydı ve bunu Maliye belirleyip veriyordu. e-Fatura'da bu durum nasıl olacak?

 • GİB'in belirlemiş olduğu standart bir fatura numara şablonu bulunmaktadır:

 • İlk 3 karakter mükellefin belirleyebileceği sabit karakterler (Harfler), 

 • Takip eden 4 karakter sabit ve yıl değeri,

 • Takip eden 9 karakter ise 000000001'den başlamak ve sıralı gitmek suretiyle sıralı artan rakamlardan oluşmaktadır.  Portal için ise, GİB'in Portal'inde oluşan ilk numara kullanılarak, bu numaranın artan değerleriyle devam etmek gerekmektedir.    

Logo programında e-fatura uygulamasında kullanılacak fatura ön ekinin tespiti için ;

 • Portal üzerinden bir fatura ekleyip gelen fatura numarası ile devam edebilir

 • GİB  portal üzerinde Araçlar\Kullanıcı bilgileri bölümünde Fatura Ön Eki alanında girilen değer kontrol edilip aynı formatta numara şablonu oluşturulabilir.

 

Hem matbu hem de e-Faturaların numaraları LOGO'da nasıl takip edilecek? Manuel müdahale edilmeden otomatik olarak bu numaralar takip edilebilecek mi ?

 • e-Fatura carileri için satış faturalarında "e-Fatura" işareti otomatik olarak işaretlenmektedir. Bu türdeki faturalar kaydedilirken fatura numarası "e-Fatura" numaralama şablonuna göre üretilmektedir.  

 • Satış faturası, Verilen Hizmet faturası ve Alış İade  faturaları için aynı numaralandırma şablonu kullanılmaktadır.

 • Bu şablonda Fatura No için numara uzunluğu 16 hanelidir ve sabit değerler içerir. Numaralama şablonu açıldığında aşağıdakiler öndeğer olarak gelir.

       a. Sabit 3 karakter : “GID”

       b. Sabit 4 karakter yıl seçimli : YYYY

       c. Kalan 9 hane nümerik artan olarak üretilir.

       Gruplanmş artırımlıdır.

       Numara şablonuna;  Sistem işletmeni / Yönetim / Kayıt numaralandırma şablonu altından ulaşılabilir.

 

Gönderilen e-Faturalar, daha sonradan değiştirilebilir mi? Sayısal ya da metinsel değişiklik olabilecek mi?

Alıcının bu faturaları red ya da iade etmesi gerekecektir. Ancak, GİB'in sisteminde aynı e-fatura 2 kez aynı akıştan geçemediği için her iki durumda da değişiklik yerine yeni fatura üretimi gerekecektir.  

 

LOGO e-Fatura Modülü (Dosya Transfer Çözümü-Portal Çözümü)'nde gelen e-Faturalardan nasıl haberdar olunacak? 

Portal'in düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.  

 

Gönderilen e-Fatura istendiği şekilde dizayn edilebilir mi? (Açıklama eklemek, firma logosu eklemek vb. ) Bu dizayn işini kim nasıl yapacak?

XSLT fatura görüntüleme formatı uygulaması ile kullanıcılar istedikleri formatta e-Fatura oluşturabilirler. LOGO İş ortakları düzenlemeleri yapabilmektedirler.

Fatura görüntüleme xslt dosyası, LOGO Connect Resource klasöründe bulunan "GeneralForm.xslt" dosyası üzerinde yapılmaktadır.

Gelen faturalardaki stok kodları, hizmet ya da  cari kodları her müşteri ya da satıcıya göre değişmektedir. Bu durumda bu eşleştirme için nasıl bir uygulama geliştirilecek?

LogoConnect B2B altyapısında eşleme tabloları üzerinden cari hesap bazlı kod eşlemeleri sağlanmaktadır. e-Fatura için de bu yapı kullanılmaktadır.   Eşleme için;

Connect.exe de Eşleme tabloları menüsünden; manuel eşleme tabloları oluşturulabileceği gibi excel den eşleme aktarımı ile yapılabilir.

Eşleme yapılmadı ise Connect.exe / Posta kutusu / Gelen işlemler ekranında e-fatura üzerinde f9-eşleme işlemleri ile   manuel eşleme yapılabilir.

 

Go3, Tiger3 ya da Tiger3 Enterprise kullanıcısı olan bir firma sahip olduğu her firma adına da tek tek e-Fatura modülü almak zorunda mıdır? Bu durumun bir sınırı var mıdır?

Tiger ailesi ürünü kullanan bir firma sahip olduğu her firma için e-Fatura modülü almak zorunda değildir. Tek ürün alınması yeterli olmakta, ek olarak firma sayısı artımı yapabilmektedir. 

Ancak e-Fatura Modülü için firma sayısı artırımı GİB'e beyan edilmiş firmalar bazında değerlendiriliyor. Bu nedenle, GO3, Tiger3 Enterprise ya da Tiger3  ürününü müşterinin kaç firmasında açtırdığı önemli bir değerlendirme kriteri değil. GİB'e beyan edilen firma sayısı bir ise 1 e-Fatura modül satışı yeterli olmaktadır. (Yani değerlendirme kriteri Tüzel Kişilik sayısı üzerindendir.) 

Aylık kesilecek e-fatura sayısı 5000’den az olmasına rağmen e-Fatura gönderme ve alma işlemlerinin manuel olarak yapılması istenmiyorsa, e-Fatura + Server Yazılımı çözümünün tercih edilmesine engel bir durum var mıdır?

e-Fatura + Server yazılımı çözümü faturalaşma yoğunluğu az olan firmalarda da isteğe bağlı olarak kullanılabilmektedir. Bu noktada önemli olan, firmanın gerekli sunucu yapısını sağlayabiliyor olmasıdır.   

GİB yeni yaptığı düzenleme ile, portal  yükleme sınırında güncelleme yapılmış olup aylık 5000 adet olan fatura yükleme sınırı 1 Nisan 2014 itibariyle 500 adete düşürülmüştür.

LOGO e-Fatura + Server Yazılımı çözümü alındığında firmanın nasıl bir sunucuya sahip olması gerekiyor?

Sunucunun donanımının, bakımının sağlanması Kullanıcı firmanın/LOGO İş Ortağının sorumluluğunda mı oluyor ?

Sunucunun bakımı, işletimi; firma bayisi ile firmaya aittir.

   

e-Fatura + Server Yazılımı kullanan bir müşterinin sistemine 7/24 ulaşılabilir olması gerekmektedir. Bu konuda bakım ve kesinti zamanlarını LOGO doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı'na mı bildirecek? Uygulamayı kullanan firmayı da ayrıca haberdar edecek mi?

Server çözümü müşterinin ortamında olan bir çözüm. Bu tür bakım anlaşmaları, LOGO İş Ortakları ile yapılmalı. Bakım ve kesinti müşterinin kendi ortamında yapıldığı için, LOGO GİB tarafından muhatap kabul edilmemektedir. 

 

LOGO Entegrasyon çözümünde server bakımının LOGO tarafından verileceği algılanıyor. Hizmetin net ayrımları nelerdir? Ne kadarını LOGO, ne kadarını müşteri ve İş Ortağından bekliyoruz?

Entegrasyon çözümünde paket dahilinde sunucu yazılımı bulunmaktadır. Sunucunun donanımı, bakımı ve hizmeti müşteriye ve anlaşmalarına göre LOGO İş Ortağına aittir. LOGO bu bakım işlemlerini İş Ortaklarının üstlenmesini desteklemektedir. 

 

Şubeli (İşyeri) yapı kullanan işletmelerde merkeze gelen faturaların şubelere dağıtımı nasıl bir anahtarla/yöntemle yapılacak? 

Şubeler (İşyeri) farklı birer etiketle tanımlanabilir. Bazlı aktarım yapısı kontrol edilebilir. 

E-Fatura uygulaması kapsamında entegrasyon kullanacak firmalarda Grup firmalarının ayrıştırılması için fatura kullanıcısı için etiket VKN ile birlikte kullanıcının adresini belirtir. Nasıl ki kağıt faturada ev, iş veya değişik illerdeki adresimiz için cadde, sokak, il belirtilir, etiketin de efatura sisteminde görevi budur. GİB firmayı etiketi ve VKN numarasınından bulmaktadır.

Örnek: urn:mail:IsyeriAdefaultgb@VKN gibi düşünebilirsiniz. urn:mail:IsyeriBdefaultgb@VKN

Not: etiket bilgisi yazılırken GİB'in belirttiği etiket numarası yazılmalı ve sonuna vergi numarası vs.. yazılmamalıdır.

Herkesin iki etiketi vardır.

 1. Gönderici birim etiketi

 2. Posta kutusu etiketi.

 

Bu etiket değerleri GIB’e başvuru sırasında firmaya verilmektedir.iyor. Etiketler önceden “defaultpk” ve “defaultgb” şeklinde standart tanımlanıyor idi. Temmuz ayından sonra başvuranlara “urn“ formatında yeni etiketler verilmeye başlandı.

ERP sistem işletmeni / Yönetim / Firma detaylarında bu bilgi tanımlanmalıdır.

NOT  : Etiketini bilmeyenler muhtemelen eski kullanıcılardır ve etiketleri aşağıdaki gibi sabittir. Bu değerleri yazabilirler.

Gönderici birim etiketi : defaultgb

Posta kutusu etiketi : defaultpk

Bu etiketler aynı zamanda cari hesap kartında da var. Cari hesap kartına da ilgili cari hesabın etiketi yazılmalıdır.

 

e-Fatura kesilmesi gereken müşteriye normal fatura gönderilirse nasıl bir yaptırımı olacak? LOGO'da bunun için bir uyarı mekanizması olacak mı?

LOGO faturalarda, e-Fatura carileri için otomatik olarak e-Fatura işaretlenmesini sağlamaktadır. Bu işareti kullanıcının bilerek kaldırması durumunda LOGO ekstra bir uyarı vermemektedir. 

 

Sadece e-Fatura/e-Defter kullanan müşterilerden mi LogoConnect için yenileme ücreti alınacak? Yoksa artık LogoConnect ürününden (müşteride e-Fatura/e-Defter olsun, olmasın) yenileme ücreti alınacak mı?

LogoConnect ürününün satışı artık yıllık yenilemeli bir ürün olarak gerçekleştirilecektir. Böylelikle herkes aynı koşullara sahip olacak; tüm LogoConnect kullanıcıları, e-Fatura çözümünü kullanıyor olmaları şartı aranmaksızın her yıl ürünü yenilemek durumunda kalacaktır. 

 

e-Defter almak isteyen ve halihazırda e-Fatura kullanıcısı olan (e-Fatura + LogoConnect B2B modüllerine sahip) bir müşteriye fiyat teklifi sunarken Kullanıcı Satış Fiyatı'ndan LogoConnect B2B lisans fiyatını düşecek miyiz?

e-Defter çözümü LogoConnect B2B ürününden bağımsız olarak çalışmaktadır ve e-Defter uygulamasının kullanılabilmesi için LogoConnect sahibi olunması gerekmemektedir. Bu doğrultuda, e- Defter satış fiyatı üzerinden LogoConnect B2B fiyatını düşmek gibi bir durum söz konusu değildir.

 

Müşteride daha önceden satın alınmış LogoConnect B2B ürünü varsa, yenileme ücretine eski aldığı LogoConnect de dahil olacak mı?

e-Fatura için belirlenen Yenileme Ücretleri kapsamında, müşterinin daha önceden satın almış olduğu LogoConnect için de bir yenileme oranı yer alacak. Müşteride halihazırda LogoConnect ürünü olduğundan sadece ilk satış sırasında Kullanıcı Satış Fiyatı üzerinden LogoConnect lisans fiyatı düşürülecektir. Ardından standart kurguya dönülecek ve bu ürün için de her yıl yenileme ücreti ödenecektir. Fiyatlandırmalarda belirlenmiş ve müşteriye Kullanıcı Satış Fiyatı olarak sunulan Yenileme Ücreti, LogoConncect için alınacak yenileme oranı da içermektedir. 

 

e-Fatura ile hangi faturalar gönderilmektedir?

Toptan satış faturası, Verilen hizmet faturası ve Alış iade faturası gönderilebilmektedir.

Perakende satış faturası, e-faturada gönderilmemektedir.

 

e-Faturanın kurulu olduğu bilgisayarın sürekli açık kalması gerekiyor mu?

e-Fatura sunucusunun 7x24 online, internete açık olması gerekmektedir. 

 

E-fatura  ondalık hanesi en fazla kaç olabilir, GİB te standart kaç hanedir, programda buna göre düzenleme yapılabilir mi?

UBL’ler de ondalıklı hanesi 2 olduğundan  Logo uygulamalarında da  2 hane olacak şekilde düzenlenmiştir. 

 

e-Fatura portal çözümünde GİB e gönderilen paket ve zarflar ne şekilde oluşturulmaktadır?

E-fatura Portal  çözümünü kullanan bir kullanıcı için;

 • Aynı cariye kesilen 10 fatura 1 zarfla 1 zip paketi oluşturarak Giden klasörüne aktarılır.

 • Farklı iki cariye kesilen 5’er fatura 5’er faturalık 2 zarfla 2  farklı zip paketi oluşturularak Giden klasörüne aktarılır.

bottom of page